• 17151933_imagefor_1.jpg
 • 17152152_imagefor_1.jpg
 • 17154130_imagefor_1.jpg
 • 17154150_imagefor_1.jpg
 • 17154236_imagefor_1.jpg
 • 17154436_imagefor_1.jpg
 • 17154621_imagefor_1.jpg
 • 17154638_imagefor_1.jpg
 • 17154707_imagefor_1.jpg
 • 17154751_imagefor_1.jpg
 • 17154910_imagefor_1.jpg
 • 17155100_imagefor_1.jpg
 • 17155147_imagefor_1.jpg
 • 17155221_imagefor_1.jpg
 • 17155250_imagefor_1.jpg
 • 17155329_imagefor_1.jpg
 • 17155429_imagefor_1.jpg
 • 17160530_imagefor_1.jpg
 • 17160614_imagefor_1.jpg
 • 17160645_imagefor_1.jpg
 • 17160727_imagefor_1.jpg
 • 17160759_imagefor_1.jpg
 • 17160853_imagefor_1.jpg
 • 17161422_imagefor_1.jpg
 • 17161435_imagefor_1.jpg
 • 17161529_imagefor_1.jpg
 • 17161613_imagefor_1.jpg
 • 17161750_imagefor_1.jpg
 • 17161846_imagefor_1.jpg
 • 17161919_imagefor_1.jpg
 • 17162253_imagefor_1.jpg
 • 17162335_imagefor_1.jpg
 • 17162356_imagefor_1.jpg
 • 17162410_imagefor_1.jpg
 • 17162427_imagefor_1.jpg
 • 17162447_imagefor_1.jpg
 • 17162513_imagefor_1.jpg
 • 17201405_imagefor_1.jpg
 • 17201417_imagefor_1.jpg
 • 17201426_imagefor_1.jpg
 • 17201436_imagefor_1.jpg
 • 17201453_imagefor_1.jpg
 • 17201502_imagefor_1.jpg
 • 17201528_imagefor_1.jpg
 • 17201600_imagefor_1.jpg
 • 17201624_imagefor_1.jpg
 • 17201656_imagefor_1.jpg
 • 17201730_imagefor_1.jpg
 • 17201749_imagefor_1.jpg
 • 17201815_imagefor_1.jpg
 • 17201848_imagefor_1.jpg
 • 17201922_imagefor_1.jpg
 • 17201939_imagefor_1.jpg
 • 17202005_imagefor_1.jpg
 • 17202134_imagefor_1.jpg
 • 17202200_imagefor_1.jpg
 • 17202226_imagefor_1.jpg
 • 17202331_imagefor_1.jpg
 • 17202415_imagefor_1.jpg
 • 17202508_imagefor_1.jpg
 • 17202550_imagefor_1.jpg
 • 17202612_imagefor_1.jpg
 • 17202632_imagefor_1.jpg
 • 17202704_imagefor_1.jpg
 • 17203437_imagefor_1.jpg
 • 17203517_imagefor_1.jpg
 • 17203539_imagefor_1.jpg
 • 17203607_imagefor_1.jpg
 • 17203634_imagefor_1.jpg
 • 17203651_imagefor_1.jpg
 • 17203714_imagefor_1.jpg
 • 17203741_imagefor_1.jpg
 • 17203812_imagefor_1.jpg
 • 17203836_imagefor_1.jpg
 • 17203859_imagefor_1.jpg
 • 17203933_imagefor_1.jpg
 • 17203954_imagefor_1.jpg
 • 17204013_imagefor_1.jpg
 • 17204058_imagefor_1.jpg
 • 17204131_imagefor_1.jpg
 • 17204155_imagefor_1.jpg
 • 17204229_imagefor_1.jpg
 • 17204305_imagefor_1.jpg
 • 17204320_imagefor_1.jpg
 • 17204338_imagefor_1.jpg
 • 17204354_imagefor_1.jpg
 • 17204434_imagefor_1.jpg
 • 17204450_imagefor_1.jpg
 • 17204530_imagefor_1.jpg
 • 17204549_imagefor_1.jpg
 • 17204630_imagefor_1.jpg
 • 17204701_imagefor_1.jpg
 • 17204735_imagefor_1.jpg
 • 17204802_imagefor_1.jpg
 • 17204834_imagefor_1.jpg
 • 17204945_imagefor_1.jpg
 • 17205009_imagefor_1.jpg
 • 17205038_imagefor_1.jpg
 • bajeczkaeu017.jpg
 • bajeczkaeu018.jpg

Panel rodzica

Regulamin

Klubu Malucha BAJECZKA

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

§1

1. Regulamin organizacyjny Klubu Malucha BAJECZKA zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację pracy placówki.

2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:

1)  organizację pracy Klubu Malucha BAJECZKA, w tym czas pracy Klubu Malucha BAJECZKA, ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w placówce oraz obsadę osobową placówki;

2) zasady funkcjonowania Klubu Malucha BAJECZKA;

3) organizację opieki nad dziećmi w Klubie Malucha BAJECZKA w tym:

a) prawa i obowiązki rodziców;

b) prawa dziecka;

c) obowiązki opiekunów.

4) zasady bezpieczeństwa dzieci.

§ 2

Klub Malucha BAJECZKA działa na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 3

1. Klubu Malucha  BAJECZKA obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 1-ego roku życia.

2. Opieka w Klubie Malucha BAJECZKA może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 4

1. Klubu Malucha  BAJECZKA wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Zakroczym

2. Siedziba Klubu Malucha BAJECZKA mieści się w Zakroczymiu ul. Płońska 18.

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja pracy Klubu Malucha

§ 5

1. Klubem Malucha kieruje osoba kierująca.

2. Przyjęć do Klubu Malucha BAJECZKA dokonuje osoba kierująca na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha BAJECZKA.

3. Zakres świadczeń udzielanych przez Klub Malucha BAJECZKA określa Umowa zawierana pomiędzy

rodzicem a Właścicielem Klubu Malucha BAJECZKA.

4. Osoba kierująca wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników: opiekunów, pomocy  opiekunów, pracownika kuchni oraz pracowników realizujących zajęcia dodatkowe, terapie.

§ 6

1. Klub Malucha BAJECZKA czynny jest cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 18:00.

2. Każde dziecko może przebywać w Klubie Malucha maksymalnie 5 godzin.

3. Organizację pracy z dziećmi określa rozkład dnia:

• 07.00 – 08.15 - przyprowadzanie dzieci,

• 08.15 – 08.30 - poranna toaleta (mycie rączek przed śniadaniem),

• 08.30 – 09.00 – śniadanie,

• 09.00 – 09.15 - nauka korzystania z nocnika i toalety ( u starszych dzieci),

• 09.15 – 11.00 - zajęcia dydaktyczne,

• 11.00 – 11.30 – mycie rączek, pierwsze danie (zupa),

• 11.30 – 11.45 – przygotowanie do odpoczynku,

• 11.45 – 13.00 - leżakowanie dla chętnych dzieci, słuchanie bajek, czytanie bajek

• 13.00 – 13.30 – mycie rączek, drugie danie,

• 13.30 – 15.00 - zabawa i zajęcia dydaktyczne dla chętnych dzieci

• 15.00 – 15.15 - podwieczorek

• 15.15 – 18.00 - zabawa

4. Rozkład dnia określony w punkcie 3 może ulec zmianie

§ 7

1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z Klubu Malucha BAJECZKA przez rodziców, prawnych opiekunów lub przez osoby przez nich upoważnione.

2. Personel Klubu Malucha BAJECZKA w razie wątpliwości ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko.

3. Dziecka nie mogą odbierać osoby nieletnie i będące pod wpływem alkoholu.

§ 8

1. W okresie adaptacji do warunków Klubu Malucha BAJECZKA, jest możliwość pozostania rodzica z dzieckiem na sali po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem.

2. Czas pobytu dziecka w Klubie Malucha BAJECZKA, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany

w zależności od potrzeb dziecka.

3. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy

zorganizować i podawać dzieciom w Klubie Malucha BAJECZKA w taki sposób, aby zachęcały dzieci

do jedzenia.

4. Dzieci zawsze mają zapewniony dostęp do napojów ( woda, herbata).

§ 9

W czasie pobytu w Klubie Malucha BAJECZKA Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:

1. domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,

2. pampersy – jeżeli używa,

3. bieliznę osobistą i odzież na zmianę,

4. szczoteczkę, pastę i kubeczek do mycia zębów,

5. butelkę ze smoczkiem lub kubeczek „niekapek”,

6. smoczek – jeżeli jest taka konieczność.

 

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki rodziców i dzieci korzystających z opieki Klubu Malucha

§ 10

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1. przestrzeganie statutu Klubu Malucha BAJECZKA i regulaminu organizacyjnego,

2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka przez rodziców lub upoważnioną

pełnoletnią osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

3. informowanie personelu ustnie, telefonicznie o nieobecności dziecka w Klubie Malucha BAJECZKA do godz. 9.30 bieżącego dnia,

4. niezwłoczne odebranie dziecka ze Klubu Malucha BAJECZKA w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, np. wysoka gorączka, wymioty, biegunka,

5. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Klubie Malucha, wyżywienie, dodatkową opłatę za pobyt w wymiarze wydłużonym.

§ 11

Do podstawowych praw rodziców należy :

1. uzyskiwanie na bieżąco pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

2. uzyskiwanie porad i wskazówek od opiekunów w razie wystąpienia trudności

wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy,

3. włączanie się w organizację imprez okolicznościowych dla dzieci w Klubie Malucha BAJECZKA,

4. kierowanie do personelu Klubu Malucha BAJECZKA uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.

§ 12

1. Dziecko korzystające z opieki Klubu Malucha BAJECZKA ma prawo do:

a) korzystania z usług Klubu Malucha BAJECZKA w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój dziecka,

b) równego traktowania,

c) opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej

i psychicznej,

d) poszanowania tradycji kulturowej, religijnej z poszanowaniem zwyczajów,

e) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

f) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.

ROZDZIAŁ IV

Bezpieczeństwo DZIECI

§ 13

 1. Przed pozostawieniem dziecka w Klubie Malucha BAJECZKA Rodzic musi wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający m.in. informacje na temat opiekunów, którzy będą dziecko odbierać, przebytych chorobach, alergiach i uczuleniach maluszka oraz inne dodatkowe wskazówki. ( Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w placówce)
 2. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców (opiekunów prawnych)
  i osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru Dziecka w oparciu o dowód osobisty..
 3. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są pozostawiać w Klubie Malucha tylko zdrowe Dziecko.
 4. W Klubie Malucha BAJECZKA opiekunowie nie podają dzieciom żadnych lekarstw.
 5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzenia do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania go
  z placówki.
 6. Ważne sprawy dotyczące Dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez opiekuna z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności.
 7. Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci zgodnie z ustalonymi godzinami. Placówka czynna jest w godzinach 7.00-18.00. W sytuacjach, gdy niemożliwe jest odebranie dziecka o ustalonej godzinie, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji.
 8. W przypadku, gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się po godzinach ustalonych, rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową , zgodną z obowiązującym cennikiem.
 9. Dziecko uczęszczające do Klubu Malucha BAJECZKA ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić biżuterii, ani innych niebezpiecznych przedmiotów.

 

§ 14

W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Klubie Malucha BAJECZKA, opiekun ma obowiązek niezwłocznie:

a. udzielić pierwszej pomocy,

b. powiadomić pogotowie ratunkowe;

c. powiadomić rodziców dziecka lub prawnych opiekunów.

 

ROZDZIAŁ V

§ 15

Na terenie Klubu Malucha BAJECZKA obowiązuje bezwzględny zakaz:

a. palenia tytoniu,

b. spożywania napojów alkoholowych,

c. przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych.

 

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.04.2015 r.